DISCLAIMER

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden Shutterweb.nl BV

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites Shutterweb.nl van Shutterweb.nl BV .

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Shutterweb.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Shutterweb.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.Shutterweb.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Shutterweb.nl te ontzeggen.

3.Wijziging
Shutterweb.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op Shutterweb.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Shutterweb.nl adviseert u Shutterweb.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel
Op de door Shutterweb.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van Shutterweb.nl van toepassing. Shutterweb.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Shutterweb.nl de informatie op Shutterweb.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
Shutterweb.nl kan hyperlinks naar websites van partners van Shutterweb.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Shutterweb.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Shutterweb.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op Shutterweb.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Shutterweb.nl BV, haar partners en adverteerders. Shutterweb.nl BV behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Shutterweb.nl BV, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van Shutterweb.nl geldt: © 2009 Shutterweb.nl, Nederland.

7. Informatie
Shutterweb.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van Shutterweb.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Shutterweb.nl BV. Het is niet toegestaan informatie die van Shutterweb.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Shutterweb.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Shutterweb.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Shutterweb.nl te kunnen raadplegen of Shutterweb.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Shutterweb.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Shutterweb.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden Shutterweb.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Shutterweb.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Shutterweb.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Shutterweb.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Shutterweb.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Shutterweb.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Shutterweb.nl is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Shutterweb.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Shutterweb.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Shutterweb.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Shutterweb.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Shutterweb.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Shutterweb.nl

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Shutterweb.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Shutterweb.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter.